juni 4, 2018

Privacy statement

Fikkert advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor is verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) neergelegde informatieplicht.
Fikkert Advocatuur verwerkt de navolgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN (uitsluitend ten behoeve van gefinancierde rechtsbijstand), identificatienummers persoonsdocumenten (paspoort, rijbewijs, ID). Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van *het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het uitvoeren van (gerechtelijke) procedures, *declaraties, *advisering, bemiddeling en verwijzing, *voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, *marketing- en communicatiedoeleinden.

Persoonsgegevens al dan niet door betrokkene op eigen initiatief verstrekt , worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, zoals waarneming door een andere advocaat, deskundigenonderzoek, inschakelen van een derde namens en in opdracht van Fikkert Advocatuur, zoals een IT-leverancier of accountant, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Fikkert Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de Avg. Deze ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Avg.
Er wordt grote waarde gehecht aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Er wordt gezorgd, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Fikkert Advocatuur gebruik maakt van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zullen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken worden vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan worden gegeven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Fikkert Advocatuur
Stationsweg 42a
7448 RR HAARLE
fikkert@fikkertadvocatuur.nl
0630880139

Alleen verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens worden in behandeling genomen. Om zeker te weten dat aan de juiste persoon de betreffende persoonsgegevens worden verstrekt, wordt u verzocht ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Op de website van Fikkert Advocatuur zijn verwijzingen opgenomen naar andere websites en sociale (media) netwerken. Fikkert Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derden. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam om eerst van het privacy statement van die derden kennis te nemen.

Fikkert Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Dit privacy statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.