maart 18, 2018

Bestuursrecht

Elise heeft een algemene bestuursrechtelijke praktijk. Zij houdt zich bezig met procedures waar de overheid bij betrokken is.

Dit betreft bijvoorbeeld de lokale overheid (gemeente/provincie) die vergunningen verleent, bestemmingsplannen vaststelt, uitkeringen verstrekt (Participatiewet), subsidies verleent of vergoedingen toekent (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo).

De Rijksoverheid neemt ook veel besluiten. Denk aan de uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of het opleggen van inburgeringsplicht. Maar de Rijksoverheid stelt bijvoorbeeld ook inpassingsplannen vast (Wet ruimtelijke ordening). Verder valt ook de besluitvorming door bestuursorganen zoals het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) dat uitkeringen op grond van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong of Werkloosheidswet toekent (of beÃĢindigt) of DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die studiefinancieringen/leningen toekent, onder de Algemene wet bestuursrecht.