Art. 1 – Fikkert Advocatuur
Fikkert Advocatuur is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67554709.

Art.2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 3 – Opdrachten
3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fikkert Advocatuur. De overeenkomst omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3.2 Opdracht door de opdrachtgever aan Fikkert Advocatuur geschiedt door ontvangst door Fikkert Advocatuur van een ongewijzigde en zonder voorbehoud door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.
3.3 Aanvaarding van de opdracht door Fikkert Advocatuur geschiedt na ontvangst van de onder 3.2 bedoelde opdrachtbevestiging en indien Fikkert Advocatuur een voorschotbedrag (honorarium/verschotten/griffiegelden) heeft gevraagd, niet eerder dan na ontvangst van het voorschotbedrag. Fikkert Advocatuur is te allen tijde gerechtigd voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden een voorschot te verlangen ter zekerheid van de betaling van de declaratie.

Art. 4 – Aansprakelijkheid
4.1. Iedere aansprakelijkheid van Fikkert Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekeraar van Fikkert Advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de betreffende beroepsaansprakelijkheid geldt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Fikkert Advocatuur beperkt tot tweemaal het door Fikkert Advocatuur aan opdrachtnemer in rekening gebrachte honorarium in de periode van maximaal 6 maanden voorafgaand aan de schriftelijke ingebrekestelling exclusief omzetbelasting tot een maximum van het voornoemde eigen risico.
4.2. Fikkert Advocatuur is niet aansprakelijkheid voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deurwaarders, deskundigen e.d.) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.3. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor het geval dat Fikkert Advocatuur aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd en ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
4.4. Het bepaalde in dit artikel kan tevens worden ingeroepen door of ten behoeve van al degenen die voor Fikkert Advocatuur, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, de door Fikkert Advocatuur ingeschakelde derden, en andere personen voor wie Fikkert Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn.

Art. 5 – Declaraties, verschotten en voorschotten
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door Fikkert Advocatuur vast te stellen uurtarieven. Er wordt geen opslag voor algemene kantoorkosten in rekening gebracht.
5.2. Bijzondere onkosten / verschotten (zoals nota’s van deurwaarders, deskundigen, griffierechten e.d.) worden separaat in rekening gebracht. Fikkert Advocatuur kan deze onmiddellijk of door middel van een voorschot in rekening brengen.
5.3. Alle declaraties worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
5.4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum, voorschotdeclaraties binnen een termijn van 8 dagen na declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reclames met betrekking tot de declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk bij Fikkert Advocatuur binnen 14 dagen na declaratiedatum te zijn ingediend. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
5.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
5.6. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan of indien geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is, kan Fikkert Advocatuur de werkzaamheden opschorten. Fikkert Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

Art. 6 – Rechtskeuze en forumkeuze
6.1 Alle geschillen naar aanleiding van totstandkoming en/of uitvoering dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de particuliere opdrachtgever binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat zich wendt tot de gewone rechter. Ingeval van incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de particuliere opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort, anders is arbitrage van toepassing. In geval van een zakelijke opdrachtgever voorziet het Reglement in arbitrage.
6.2 Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, zullen deze geschillen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 13 maart 2017 onder nummer 67554709.