Fikkert Advocatuur doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Voor dat geval is er een klachtenregeling. U hebt bij gebruikmaking van deze regeling het recht om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Fikkert Advocatuur verbindt zich op voorhand om alsdan – binnen de grenzen van de regeling – medewerking te geven aan de procedure bij de Geschillencommissie. De uitspraak zal dan zowel voor u als voor Fikkert Advocatuur bindend zijn.

Interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de declaratie kunt u de klacht of declaratie voorleggen aan mr. Elise Fikkert. U kunt zich echter ook wenden tot de heer mr. Marcel Soppe werkzaam bij kantoor Soppe Gundelach Advocaten.
In overleg met u zal zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem worden gezocht. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.
Mocht het overleg onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer één van beiden niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur
Fikkert Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie op uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
Fikkert Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen

Fikkert Advocatuur
t.a.v. mr. Elise Fikkert
Stationsweg 42a
7448 RR Haarle
tel 0630880139
email  fikkert@fikkertadvocatuur.nl

Klachtenfunctionaris van Soppe Gundelach advocaten
Soppe Gundelach advocaten
de heer mr. Marcel Soppe
Twentepoort Oost 3a
7609 RG Almelo
Postbus 239
7600 AE Almelo
tel 0546 – 898 246
email m.soppe@soppegw.nl

Geschillencommissie Advocatuur
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel 070 – 310 53 10