Elise Fikkert

Elise Fikkert is eigenaar van advocatenkantoor Fikkert Advocatuur dat op 1 januari 2017 is opgericht. Het kantoor richt zich op het bestuursrecht.

Elise heeft een algemene bestuursrechtelijke praktijk. Zij houdt zich bezig met procedures waar de overheid bij betrokken is. Dit betreft bijvoorbeeld de lokale overheid (gemeente/provincie) die vergunningen verleent, bestemmingsplannen vaststelt, uitkeringen verstrekt (Participatiewet), subsidies verleent of vergoedingen toekent (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo). De Rijksoverheid neemt ook veel besluiten.
Denk aan de uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) of het opleggen van inburgeringsplicht. Maar de Rijksoverheid stelt bijvoorbeeld ook inpassingsplannen vast (Wet ruimtelijke ordening). Verder valt ook de besluitvorming door bestuursorganen zoals het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) dat uitkeringen op grond van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong of Werkloosheidswet toekent (of beëindigt) of DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) die studiefinancieringen/leningen toekent, onder de Algemene wet bestuursrecht.

Elise is breed maatschappelijk georiënteerd. Zij is zowel geïnteresseerd in de fysieke leefomgeving (het omgevingsrecht) als in meer persoonlijke aangelegenheden op het gebied van sociale zekerheid. Elise wisselt graag met u van gedachten over dat soort zaken. Het eerste (advies)gesprek is altijd gratis en neemt meestal al veel vragen weg. U kunt uw vragen ook per e-mail of telefonisch aan Elise voorleggen. Zij reageert zo snel mogelijk op uw vragen. Wanneer blijkt dat u een advocaat nodig hebt en u wilt met Elise (samen)werken aan de oplossing van uw zaak, dan beoordeelt  zij uiteraard eerst of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor de Rechtsbijstand (toevoeging) zodat u niet met onverwachte kosten wordt geconfronteerd. Daarna worden duidelijke afspraken gemaakt.

Elise heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het hoofdrechtsgebied omgevingsrecht, deelrechtsgebied ruimtelijk bestuursrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nevenfuncties